Tätskikt med bentonitblandad sand (BES)

2Flow bentonitpulver bildar tillsammans med sand eller stenmjöl ett kostnadseffektivt och stabilt skikt med låg vattengenomsläpplighet. Vi kan leverera färdigblandad material i storsäck för enkel förläggning i fält. För stora projekt kan mixning av blandning ske på arbetsplatsen anpassad till lokalt levererad sand/stenmjöl.

Bentonitblandning kan med fördel användas vid tätning av källare genom vattentätning på utsidan av källarväggen, och därigenom bildande av ett tätskikt som hindrar vattnet från att transporteras mot källarväggen.

För att förhindra stigande grundvatten under vägar och konstruktionen kan vårt bentonitpulver blandas med 0/2 stenmjöl och läggas i ett 30-40 cm tjockt lager. Detta skapar ett stabilt BES (Bentonit Enhanced Soil) membran med låg permeabilitet. Sådana membran kan med fördel också användas som skydd mot infiltration. Exempel på användningsområden är avrinningsdiken från parkeringsplatser och vägar, som botten och toppmembran i deponier och lagringsplatser. Vattendelare utmed rör och ledningar är ett annan vanligt användningsområde.

För att uppnå ett gott resultat är det ett par viktiga punkter som skall följas:

1. Förberedelse av underlag
Underlaget(C) skall ha god bärighet och vara fritt från vatten. Vid behov dräneras området som tätskiktet skall anläggas på och packas.

2. I det fall färdigblandat material ej används skall blandning göras homogent enligt beräknad koncentration för att uppnå önskad beständighet mot vattengenomträngning.

3. Utläggning och komprimering av material (B) skall göras enligt framtagen arbetsinstruktion för det enskilda projektet.

4. Utläggning av skyddsskikt (A) överlagrat bentonitskiktet skall utföras med material som förhindrar erosion av bentonitskiktet. Skyddsskiktet skall utgöra ett tryck på bentonitskiktet om minst 6 kg/cm².

5. Maximalt rekommenderad släntvikel är 1/3

Bild 1. Exempel på tvärsnitt för dike

Ovan texter skall ses som generella instruktioner och får ej användas som projektspecifik instruktion. 2Flow AB kan ej ställas ansvariga för nyttjande av dessa instruktioner.