SR150

Samlingsrör i rostfritt DN 150 för 3-140 anslutningar med inbyggda fästpunkter för pendelskruvar. Modulrören kombineras ihop till önskat antal borrhålsanslutningar och varje grupp kombineras med avluftning, ändhuv och stamanslutning. Smart design för lågt tryckfall via modulbyggda prefabricerade samlingsrör av högsta kvalitet. Delning 100 mm mellan anslutningarna på samlingsrören som standard, andra mått som option.

Val av ventilstorlekar skall alltid utföras av dimensionsionerande konsult. Nedan ges en fingervisning om hur val av storlek på kulventiler och injusteringsventiler påverkar tryckfallet i respektive komponent. Kulventiler rekommenderas väljas i det grönmarkerade området och injusteringsventiler i det gröna eller blåa. Blå markering innebär att tryckfallet understiger 3 kPa vid fullt öppen ventil vilket normalt är gränsen för en tillförlitlig injustering. Det innebär att vid val av en injusteringsventil i det blåa området kommer den behöva stängas något för att uppnå 3 kPa.