SR80

Samlingsrör i rostfritt DN 80 för 6 – 24 anslutningar med inbyggda fästpunkter för pendelskruvar. Smart design för lågt tryckfall via modulbyggda prefabricerade samlingsrör av högsta kvalitet med kragade stick. Delning 100 mm mellan anslutningarna på samlingsrören som standard, andra mått som option.

Nedan visas ett urval av möjliga konfigurationer av samlingsrör med injusteringsventiler och motsvarande finns naturligtvis med kulventiler.

Val av ventilstorlekar skall alltid utföras av dimensionsionerande konsult. Nedan ges en fingervisning om hur val av storlek på kulventiler och injusteringsventiler påverkar tryckfallet i respektive komponent. Kulventiler rekommenderas väljas i det grönmarkerade området och injusteringsventiler i det gröna eller blåa. Blå markering innebär att tryckfallet understiger 3 kPa vid fullt öppen ventil vilket normalt är gränsen för en tillförlitlig injustering. Det innebär att vid val av en injusteringsventil i det blåa området kommer den behöva stängas något för att uppnå 3 kPa.