2Seal-Thermal

För optimal energiväxling mot mark och berg är 2Seal-Thermal det ideala valet. Materialet levereras i småsäck eller storsäck och mixas med vatten innan applicering.  2Seal-Thermal har mycket goda värmeledande egenskaper vilket är optimalt vid energiväxling av värme och/eller kyla mot berggrund och mark. Kan även med fördel användas för värmebortledande från tex elkablar.
I markvärmeväxlare (bergvärme, djupjordvärme mm) sker energiutbytet med marken genom värmeledning. I en borrad brunn överförs energin från borrhålsväggen till energikollektorn via fyllnadsmaterialet i borrhålet. Till skillnad från sand eller betongfyllning så uppfyller 2Seal-Thermal krav på värmeöverföring och bästa möjliga tätning med avseende på krypning och temperaturvariationer. 

Våra produkter i pulverform skall blandas och mixas med vatten till en homogen massa. Vid behov av komplett utförande kontakta oss för projektspecifik offert.

Teknisk specifikation

Pulver blandas med sötvatten(pH 7) och mixas till en homogen massa. Tillse att använda en blandare avsedd för applikationen samt tillse att korrekta blandningsförhållande uppnås. Efter ca 2 veckor har materialet övergått till en fast konsistens med högt värmeledningstal och mycket goda tätande egenskaper.

Viskositeten är beroende av blandaren och skall typiskt ligga på >60 sekunder (March Funnel) och materialet förblir pumpbar i upp till 2 timmar.

Specifikation

Värmeledningstal (W/mK)> 2,0
Hydraulisk konduktivitet (m/sek)1×10-10
Densitet färdig blandning (kg/l)1.65-1.85
Blandningsförhållande för 1 m3 färdig blandning
Vatten (liter)650
Pulver1150
Blandningsförhållande per 100 kg pulver
Vatten (liter)57

All given information skall betraktas som informativ. 2Flow ger ingen garanti eller tar ansvar för användande av denna information. Det åligger användaren av produkten att försäkra sig om att önskade egenskaper uppfylls.

Säkerhetsdatablad

Utveckling av värmeledningstal

Efter återfyllning med bentonit sker en utveckling över tiden när det gäller återfyllningens värmeledningsförmåga. Ett återfyllningsmaterial med ett värmeledningstal på 1.5 W/mK beräknas uppfylla 2.5 W/mK efter ca 120 timmar.